skip to Main Content
گفتگو با امیلی لَکِر، سخنگوی بسیج اعتراضات علیه جی‌20
جنگ حمایتگرایی با سرمایه فراملی
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کشورهای پولدار، سرنوشت فقرا را پشت درهای بسته معین می‌کنند. اعضای گروه 20، دارای 85 درصد تولید ناخالص داخلی جهان هستند، بنابراین بیشتر کشورها را در جهانِ جنوب کنار می‌گذارند. سوالی که اکنون فراگیر شده درباره مشروعیت این رهبران است و اینکه آنها در خدمت منافع چه کسانیند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗