حقیقت، قرارداد، رئالیسم

حقیقت، قرارداد، رئالیسم

هرچه کذب آسان است، حقیقت به‌غایت مشکل. (جورج الیوت، آدام بید) دو بیانیه متأخر درباره رئالیسم ادبی در زیر آمده است، بیانیه‌هایی که دقیقاً نمونه نوعی زمانه خودند و به ظرافت خصوصیات آن دوره را بازتاب می‌دهند، آن‌قدر معیار و به هنجارند که یک رمان‌نویس رئالیست حتماً به خود...

Send this to a friend