آرشیو یادداشت‌های

ایستر لسلی

زمان در راه

زمان در راه

صد سال از انقلاب یا انقلاب‌های روسیه می‌گذرد، انقلاب‌های فوریه و اکتبر ١٩١٧. یک سالگرد: نتیجه تحمیل زمان بر سیل خروشان فعالیت‌های انسان. چاینا می‌یویل تاریخ این دو انقلاب را نوشته است، تحرکات انسانی زیاد، فعالیت‌های هرج‌و‌مرج‌آمیز، آن‌هم با مقیاس دیگری از زمان: ماه....