skip to Main Content
تحلیل تری ایگلتون از فشار نیروهای سرمایه‌دار و خشکیدن علوم انسانی در بریتانیا؛
مرگ تدریجی دانشگاه
۱۲ آبان ۱۳۹۵
اگر علوم انسانی در بریتانیا در حال خشکیدن بر سر شاخه است، علت عمدۀ آن، فشار نیروهای سرمایه‌دار از یک‌سو و متقابلاً ته کشیدن منابع مالی از سوی دیگر است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗