skip to Main Content
دموکراسی در برزیل در خطر است، زیرا نئولیبرالی فاسد بدون هیچ انتخاباتی جایگزین دیلما روسف می‌شود
استبداد نئولیبرالیستی، دوباره به برزیل بازمی‌گردد
۸ خرداد ۱۳۹۵
وقتی کسی که قرار است زمام امور را به دست بگیرد خودش و جناحش بسیار بیشتر غرق در فسادند چگونه فردی منطقی باور می‌کند این وقایع برای مبارزه با فساد صورت می‌گیرد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗