استبداد نئولیبرالیستی، دوباره به برزیل بازمی‌گردد

آرشیو یادداشت‌های

گلن گرینوالد

تعداد مطالب: 1

استبداد نئولیبرالیستی، دوباره به برزیل بازمی‌گردد

استبداد نئولیبرالیستی، دوباره به برزیل بازمی‌گردد

وقتی کسی که قرار است زمام امور را به دست بگیرد خودش و جناحش بسیار بیشتر غرق در فسادند چگونه فردی منطقی باور می‌کند این وقایع برای مبارزه با فساد صورت می‌گیرد؟