در معدن طلای آق‌دره چه خبر است؟

آرشیو یادداشت‌های

فاطمه کریمخان

تعداد مطالب: 1

در معدن طلای آق‌دره چه خبر است؟

در معدن طلای آق‌دره چه خبر است؟

متحصنان معدن آق‌دره را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی از متحصنان، ‌کسانیند که می‌خواهند در معدن کار بگیرند. گروه دیگر،‌ کارگران معدن‌اند که نسبت به قراردادهای فصلی‌شان معترضند.