skip to Main Content
الگوی زن در سریال وارش
جامعه‌پذیر کردن خشونت علیه زنان
۸ بهمن ۱۳۹۸
صدا وسیما دیگر به شکل مشخصی تنها برای خودی‌ها تولید می‌کند. مانند سریال وارش که در چند لایه از روابط بین فردی تا نهادهای اجتماعی و سیاسی، خشونت‌های علیه زنان را جامعه‌پذیر نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗