آرشیو یادداشت‌های

دیوید بروکس

رشته‌های دانشگاهی کمر به قتل مکاتب فلسفی بسته‌اند

رشته‌های دانشگاهی کمر به قتل مکاتب فلسفی بسته‌اند

نیویورک‌تایمز — فکر می‌کنم مردم سی سال پیش خود را بیشتر از امروز درگیر جریان‌های فکری می‌کردند. در آن زمان، محافظه‌کاران سنتی و نومحافظه‌کاران هر دو در صحنه حضور داشتند. مدرنیست‌ها و پست‌مدرنیست‌ها، لیبرال‌ها، رئالیست‌ها و نئولیبرال‌ها؛ کمونیست‌ها و طرفداران الهیات...