کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان

آرشیو یادداشت‌های

بشیر احسانی

تعداد مطالب: 1

کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان

کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان

کار کودک رشد جسمی و اجتماعی کودکان را در خطر جدی قرار می‌دهد. در میان کارهای مختلف، برخی به عنوان بدترین اشکال کار کودک مشخص شده‌اند، اما در ایران با رشد اقتصاد غیررسمی کار کودک به شدت رو به افزایش است و از آن بدتر، هیچ نظارتی حتی برای منع بدترین اشکال کار کودکان وجود ندارد.