skip to Main Content
نگاهی به وضعیت قانونی کار کودکان در ایران
کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان
۴ مرداد ۱۳۹۵
کار کودک رشد جسمی و اجتماعی کودکان را در خطر جدی قرار می‌دهد. در میان کارهای مختلف، برخی به عنوان بدترین اشکال کار کودک مشخص شده‌اند، اما در ایران با رشد اقتصاد غیررسمی کار کودک به شدت رو به افزایش است و از آن بدتر، هیچ نظارتی حتی برای منع بدترین اشکال کار کودکان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗