skip to Main Content
فائزه و فتانه هنوز نه لب دارند و نه بینی
روایت یک اسیدپاشی؛ بعد از ۲۴ سال
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
از اسیدپاشی خیابان شال‌فروش‌ها ۲۴ سالی می‌گذرد. فتانه و فائزه دومین قربانیان اسیدپاشی پایتخت بودند که بهمن ماه سال ۷۵ هدف حمله اسیدی مردان اجیر شده قرار گرفتند. حالا فائزه ازدواج کرده و فتانه در دانشگاه زبان آلمانی می‌خواند اما رد زخم اسید روی چهره‌شان مانا شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗