skip to Main Content
تقریبا هیچ‌کس به دروغ، متهم به تجاوز نمی‌شود
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
چقدر ادعاهای دروغین تجاوز جنسی، معمول است؟ «ادعای دروغ» چیست؟ و چه مدرکی در مورد «صدمات روحی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی» که در آن سوی دیگر این اتهامات به آن افراد وارد شده، وجود دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗