skip to Main Content
خصوصی‌ترین شهرهای دنیا کدام‌اند؟
۲۴ دی ۱۳۹۴
فضاهای عمومی در شهرهای ایران روز به روز در حال کاهش و تبدیل‌ شدن به  فضاهای تجاری‌اند. اما این فرایند مخصوص به ایران نیست. به نظر می‌رسد ارتباطی مستقیم وجود دارد میان رشد نابرابری اقتصادی و خصوصی و تجاری شدن فضاهای عمومی شهرها.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗