خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

آرشیو یادداشت‌های

علی نصر

تعداد مطالب: 1

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

خدمات بیمارمحور رویکرد نوینی در نظام پزشکی است که بر مبنای رابطه متقابل و برابر بیمار و پزشک بنا شده است. تحقیقات نشان می‌دهد این رویکرد باعث کوتاه شدن طول درمان، افزایش رضایت، کاهش خطای پزشکی، کاهش هزینه‌های بیمارستانی، و در مجموع بهبود وضعیت درمانی می‌شود.