skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل سوم | شماره ۴
زنان اغذیه فروش در آفریقای جنوبی
۲۶ آبان ۱۳۹۹
از جمله اماکن شهری که مناسبات قدرت و امتیاز در شهر را به نمایش می‌کشد فضاهای خرید غذا و همین‌طور تهیه غذا است. چه کسی غذا را می‌پزد و چه‌کسی توان مالی خریدن غذای آماده را دارد؟ غذا در چه شرایطی تهیه می‌شود و این شرایط بیانگر چه مناسبات اقتصادی، طبقاتی و جنسیتی در جامعه است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗