skip to Main Content
معلولیت ذهنی، و ناتوانیِ علوم روانکاوی در مواجهه با آن
۱۵ مهر ۱۳۹۹
تاریخِ روانکاوی در مواجهه با مسئله معلولیت ذهنی، بارها و بارها به ایده مرگ‌خواهی یا آرزوی مرگ رسیده است. ولی چه ‌کسی برای چه کسی آرزوی مرگ می‌کند؟ این سوالی‌ست که در مقاله «مواجهه روانکاوی با معلولیت ذهنی،» در یکی از شماره‌های مجله «روانکاوی و تاریخ،» به ویرایش داگمار هرتسوگ، مطرح شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗