skip to Main Content
نقدی بر ساختار شبکه تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور
۴ مهر ۱۴۰۰
محیط زیست در ایران با بحران‌های متعددی مواجه است. اما فعالان این حوزه برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های محیط‌زیستی با چه موانعی روبرو هستند؟ این یادداشت با اشاره به وضعیت شبکه تشکل‌های محیط زیستی به مسائل سیاست‌ورزی محیط‌ زیستی در ایران می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗