skip to Main Content
تعرض به حریم بابل‌رود
به‌نامِ خدمت‌گزاری، به‌کامِ سوداگری
۱۴ دی ۱۳۹۹
به هزاران بهانه ترافیکی، توسعه اقتصادی و زیرساختی و به پشتوانه طرح تفصیلی ناکارآمد، تیشه به ریشه اراضی طبیعی و کشاورزی زده و تعرض به بستر رودخانه؛ امری قانونی، کارشناسی و گریزناپذیر جلوه داده می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗