skip to Main Content
گفتگو با شاپور اعتماد مترجم كتاب «جمهوری جهانی ادبیات»
زبان ما تسخیر شده است
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
وقتی یک کشوری کولونی می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ یکی این است که با کشتی و توپ و تفنگ می‌آیند و مقاومت مردم را تسخیر می‌کنند. این اتفاق برای ما نیفتاده ولی اتفاق بعدی پیش آمده. قدم بعدی در چنین موقعیتی معمولا این است که مردم را از زبان‌شان محروم می‌کنند. یک‌جور کولونیالیسم بومی بر سر ما آمده و پای هیچ موجود غیری هم در میان نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗