skip to Main Content
تادیب النسوان و معایب الرجال
دگرگونی جایگاه زن در پایان دوران قاجارِ؛ ضرورتی که درک شد
۱۲ خرداد ۱۳۹۴
بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است که در یکی از کتاب‌هایش به نام معایب الرجال پاسخ باورهای سنتی و ضدزن بیان‌شده در رساله‌ای به نام تادیب النسوان را می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗