skip to Main Content
مقدمه رضا مختاری‌اصفهانی بر کتاب «ایرانیان از نگاه آمریکاییان»
تصویری از نگاه آمریکایی به جامعه ایرانی
۶ اسفند ۱۳۹۷

رضا مختاری‌اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر در مقدمه کتاب «ایرانیان از نگاه آمریکاییان» نوشته است: «آمریکا اگر چه جزیی از دنیای غرب به‌شمار می‌آمد اما برای ایرانیان نشانه‌ای از دنیای جدید و متفاوت از قدرت‌های استعماری اروپا بود.»

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗