skip to Main Content
آیا اشتغال زنان همواره رهایی‌بخش است؟
۲ شهریور ۱۳۹۵
آیا اشتغال زنان و تلاش برای دستیابی به برابری در این حوزه در نهایت به نفع زنان است و این مبارزه‌ای است که باید در آن سهیم شد؟ و آیا ورود زنان به اشتغال یا بالاتر رفتن سهم زنان در این حوزه به معنای برابری است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗