skip to Main Content

چراغ برق چیست؟

چراغ برق معرفی کوتاهی از کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر، نمایشگاه هنری و سایر محصولات فرهنگی است که سعی دارد خواننده را به خواندن، شنیدن یا دیدن اثر معرفی شده ترغیب کند. (در صورتی که معرفی داستان یا فیلم داستانی باشد، تا جای ممکن با لو دادن بخش‌های حساس، لذت داستانی از بین نرود) مطالب چراغ برق عموما ۴۰۰- ۷۰۰ کلمه‌اند، و زبان متن‌ها ساده و سرراست. ترجیح این است که از اصطلاحات تخصصی و زبان پیچیده استفاده نشود.

چراغ برق چه نیست؟

– چراغ برق خلاصه اثر معرفی شده نیست. تنها دعوتی است به خواندن، دیدن و یا مواجهه با آن.
– چراغ برق نقد اثر نیست. هرچند نگرشی انتقادی در متن‌های میدان وجود داشته باشد اما هدف اصلی چراغ برق نقد محتوای معرفی شده نیست. معرفی آن است.

در چراغ برق چه بگوییم؟

اشاره‌هایی به خود اثر معرفی شده:
موضوع اثر معرفی شده چیست؟ چه می‌گوید، چه شکلی دارد و چطور به نظر می‌رسد؟

در چه بستر یا سنت فکری، ادبی یا هنری جای دارد؟ خالق یا نویسنده به در چه زمینه‌ای قرار می‌گیرد؟

اشاره‌هایی به دلایل معرفی، و اهمیت آن، از جمله:
چرا نویسنده‌ی معرفی فکر می‌کند این چیز اهمیت دارد که معرفی شود؟ تفاوتش با دیگر همتاهایش چیست؟ چه زاویه جدیدی (چنانچه داشته باشد) برقرار می‌کند؟ دیگران چه نظری راجع‌اش دارند؟

چه نسبتی با فضا و موقعیت فعلی ما دارد؟

Back To Top
🌗