چگونه شهرها دوستدار سالمند می‌شوند؟

گذران دوران سالمندی در شهرها به عوامل متعددی بستگی دارد: سلامتی، ثروت، دوستان، خانواده و غیره. اما زیرساخت‌های فیزیکی و فنی موجود نیز در این امر دخیلند. بسیاری از شهرها، از زیرساخت مناسب برای افراد ناتوان حرکتی برخوردار نیستند و … ادامه خواندن چگونه شهرها دوستدار سالمند می‌شوند؟