skip to Main Content
«بدن ما ملک عمومی نیست»

«بدن ما ملک عمومی نیست»

مریم هیچ وقت صورت آن مرد را ندید؛ چشمی نداشت برای دیدن. آن روز رفته بود تا در خیابان‌های خیس تهران، بوی باران را نفس بکشد. برود خانه هنرمندان که…

زنان به مثابه گناهکارانی شهوانی

زنان به مثابه گناهکارانی شهوانی

تلقی زن جنسی-تبهکار که در گفتمان‌های پزشکی و اجتماعی اوایل قرن بیستم آشکار شد بخشی از جریان فرهنگی آلمان وایمار است. فم‌فتال به مثابه هیولای تبهکار در روزنامه‌نگاری جریان اصلی…

نقدی بر آموزش معماری در ایران

نقدی بر آموزش معماری در ایران

ناسازه‌ای درون ایده‌ی دانشگاه نهفته که هر از گاهی سر بر می‌کند و گریبان دانشگاه ایرانی را می‌چسبد. اینکه دانشگاه جایی «معطوف به عمل» است یا «معطوف به فهم». این…

همترازسازی جنسیتی در بحث امنیت شهری

همترازسازی جنسیتی در بحث امنیت شهری

در سراسر دنیا، میزان حفاظت از شهروندان و امنیت آنها با شکل تفکیک شهروندان در ارتباط است. گروهی در این تفکیک ممتاز است و امنیت‌ش با اهمیت تلقی می‌شود و…

Back To Top
🌗