skip to Main Content
با وجود ارائه گزارش کمیته فنی شورای شهر تهران
ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درباره پلاسکو ارائه شد ما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.
بیشتر بخوانید
تفکر انتقادی و پیشگیری از فاجعه
۴ بهمن ۱۳۹۵
اگر پشت توصیف‌های آگاهانه از وضعیت موجود و تلاش برای پیش‌بینی رخداد، نگاهی انتقادی هم وجود داشته باشد، حافظۀ جمعی ما خواهد توانست گذشته خود را به طرق گوناگونی بازخوانی کند و متناظر آن امکان‌های گوناگونی را نیز برای آینده خود ببیند.
بیشتر بخوانید
مسئول جان آتش‌نشانان برایشان یادبود می‌سازد
از کشته ستانند غرامت
۳ بهمن ۱۳۹۵
انتشار فراخوان برای ساخت یادمان آتش‌نشانان کشته‌شده به لاپوشانی و فضاسازی رسانه‌ای شهرداری شباهت دارد. سازمانی که اگر به جای ریخت و پاش‌های چندهزار میلیارد تومانی، بودجه مورد نیاز آتش‌نشانی را پرداخت می‌کرد امروز ایران دغدار شجاع‌ترین فرزندانش نبود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗