skip to Main Content
دستم نگرفت و پا‌به‌پا هم نبرد
۲۶ مهر ۱۳۹۳
در نوشته پیش‌رو امیلی امرایی از خطری که کتاب‌فروشی‌های مستقل مرکز شهر تهران را تهدید می‌کند می‌گوید. با گسترش و تعدد کتاب‌فروشی‌های زنجیر‌ه‌ای، «فروش کتاب فروشی‌های راسته‌ی کریم‌خان و انقلاب نسبت به سال گذشته همین موقع تقریباً پنجاه درصد کمتر شده.» در این نوشته، امیلی امرایی پس از ارائه راهکار کشور انگلیس برای مواجهه با این مشکل، کتاب‌های پرفروش شهرکتاب‌ها را معرفی می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗