skip to Main Content
از مدیریت‌گرایی تا کاسب‌کارسالاری‌:
دگرگونیِ حکمرانی شهری در سرمایه‌داری متأخر
۲ دی ۱۳۹۵
دیوید هاروی در این مقاله‌ جریان‌ساز که حدود ۲۵ سال پیش نگاشته‌شده به تغییر رویکرد در مدیریت و حکمرانیِ شهری می‌پردازد. او با نقد نگاهِ دیگر مارکسیست‌هایی که مکانیزم‌های انباشت سرمایه را صرفاً فرآیندی اقتصادی می‌بینند، به نقش بی‌بدیل شهرها در سیر این تحولات اشاره می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗