skip to Main Content
ایران نشست می‌کند
خطر بلعید‌ه شد‌ن د‌ر کمین شهرها و روستاها
۲۹ آذر ۱۳۹۴

فاجعه بلعیده شدن در کمین شهرها و روستاهای کشور نشسته؛ فاجعه‌ای که هم پایتخت‌نشینان و هم ساکنان جنوب، مرکز و شرق کشور را تهدید می‌کند. چند سالی می‌شود، دشت‌های ایران یکی پس از دیگری فرو می‌روند؛ نشستی چند سانتی‌متری دارند یا فرونشستی چند متری.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗