skip to Main Content
به بهانه‌ی کار فرهنگی در پاساژها با نگاهی به فیلم ابد و یک روز
دیدن
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
همه‌ی آنچه که پیش و پس از نمایش فیلم، محیط مخاطب را تشکیل داده است، می‌تواند عمل دیدن را متأثر از خود کند. امروزه تجربه دیدن متاثر از چیست؟ تناقضات موجود در فرایند دیدن یک فیلم سینمایی «اجتماعی» مثل ابد و یک روز در پردیس‌های سینمایی چه اثری بر تجربه ادراکی تماشاگر دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗