skip to Main Content
حراج‌های خیریه: هنر در جست‌وجوی مشروعیت؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
عادت کرده‌ایم که هنرمندان هنگام بحران‌های طبیعی و اجتماعی به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند. اما به راستی چرا آنها، متفاوت با دیگر افراد در حرفه‌های مختلف، نه به عنوان شهروند، که از موضع هنرمند بودن خود به فعالیت می‌افتند؟ این تفاوت از کجاست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗