skip to Main Content
آماده‌نبودن سکونتگاه‌های ایران در برابر زلزله
تهران بم‌تر فرو خواهد ریخت
۵ دی ۱۳۹۵
تنها چیزی که همه از آن اطمینان دارند «احتمال وقوع یک فاجعه» است. هیچ شهر و روستایی در ایران آمادگی زلزله را ندارد و در میان آنها وضعیت تهران از همه ترسناک‌تر است. ۸۰۰ هزار نفر کشته در اولین ساعت زلزله، دو برابر کشته‌های ۸ سال جنگ فقط در یک لحظه.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗