skip to Main Content
در مورد کتاب «نون نوشتن» نوشته محمود دولت آبادی
همین را می‌خواست بگوید …
۲۳ مهر ۱۳۹۸
خاطرات نه وصفِ حال، بلکه وصفِ گذشته‌هاست. اما محمود دولت‌آبادی نشان داد می‌توان به گونه‌ای خاطرات را برگزید که در عین حال وصف حال باشد؛ سقوط از روشنفکری متعهد به داستان‌نویسی ملتمس در هر نظر و گفتگو.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗