«تعهد یا تخصص» در زمان احمدشاه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

قاجار

تعداد مطالب: 12

دگرگونی جایگاه زن در پایان دوران قاجارِ؛ ضرورتی که درک شد

دگرگونی جایگاه زن در پایان دوران قاجارِ؛ ضرورتی که درک شد

بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است که در یکی از کتاب‌هایش به نام معایب الرجال پاسخ باورهای سنتی و ضدزن بیان‌شده در رساله‌ای به نام تادیب النسوان را می‌دهد.