skip to Main Content
به بهانه پرده‌برداری محمد قوچانی از پروژه جدید «کدام؟»
کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
محمد قوچانی سال‌هاست که در پروژه‌های رسانه‌ای خود، سرمایه‌داری ملی را به عنوان راه‌ توسعه کشور معرفی می‌کند. اما چه قدر این ادعا درست است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗