کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سرمایه‌داری ملی

تعداد مطالب: 1

کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

محمد قوچانی سال‌هاست که در پروژه‌های رسانه‌ای خود، سرمایه‌داری ملی را به عنوان راه‌ توسعه کشور معرفی می‌کند. اما چه قدر این ادعا درست است؟