skip to Main Content
کجکی، کج‌خط مال مردم است
۱۰ تیر ۱۳۹۶
اخیراً خط مورب یا کج‌خط (/) در نوشته‌های فارسی زیاد به چشم می‌خورد. کاربرد مکرر کج‌خط در خط فارسی جای بیان سالم را گرفته است و نویسنده، به جای اینکه کمی فکر کند و زحمت بکشد و ارکان جمله را به بهترین وجه ممکن سامان دهد تا منظور به بیان درآید، متصل علامت / را در نوشته می‌چپاند تا بیان الکن خود را مدرن و نو جلوه دهد.
بیشتر بخوانید
آشتی با تنوین؛ تناقض تاریخی و ملاحظات شناختی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
بعضی ساخت‎ها در گذر زمان جای خود را در زبان محکمتر کرده و نقش‌های تازه می‌گیرند. تنوین، این پسوند ناخواسته و گاه مایه انزجار، در این دسته قرار دارد و همین امر حذف آن را ناممکن ساخته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗