به حاشیه راندنِ امر اجتماعی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دوگانه اصولگرایی اصلاح‌طلبی

به حاشیه راندنِ امر اجتماعی

به حاشیه راندنِ امر اجتماعی

«امر اجتماعی» مفهوم گنگی است، که جدل با آن ما را در نقاط تاریخی معینی فرو خواهد برد؛ به این معنی که نیروهای متعارضی در کش‌مکش‌ند تا به مفاهیمی مثل جامعه، دولت، سیاست و جامعه‌ی مدنی فرم و شکل دهند. در عین حال یکی از بنیادین‌ترین خواسته‌های اجتماعی، مسئله‌ی برابری‌خواهی...