skip to Main Content
در معنای «خاله‌زنکی»
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اگر قرار باشد دریابیم سرکوب جنسیتی چگونه عمل، و خود را بازتولید، می‌کند، ترسیم تاریخ کلماتی که غالباً برای توصیف و خوارشماری زنان به کار می‌روند گامی ضروری است. در این زمینه تاریخ «خاله‌زنکی» نمادین است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗