چرا ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته است؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حقوق بین‌الملل

تعداد مطالب: 2

حقوق پسادیکتاتوری

حقوق پسادیکتاتوری

آنا فاندر در کتاب «سرزمین پلیس‌های مخفی: داستان‌هایی از پشت دیوار برلین»، از خلال توصیف زندگی قربانیان حکومت سرکوبگر آلمان شرقی، مدام یک سئوال را مطرح می‌کند: «عدالت در یک جامعه پسادیکتاتوری چگونه باید تأمین شود؟»