انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بچه‌پولدارهای تهران

تعداد مطالب: 1

انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است

انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است

طبق آمارهای رسمی حدود یازده میلیون ایرانی در محلات غیررسمی کشور سکونت دارند. یادداشت زیر نگاهی انداخته است به فرآیندهایی که طی آن، ساکنین این محلات نیز در عرصه جامعه از رسمیت انداخته می‌شوند. فرآیندهایی که به عقیده نویسنده، در نهایت منجر به شکل گرفتن انسان‌هایی «تنها» می‌شود.