آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بچه‌دار شدن

تعداد مطالب: 1

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟

هزینه‌های محیطی حتی یک‌بار بچه‌دار شدن بسیار زیاد است: 58.6 تن کربن برای هر سال. آیا بدون فرزند بودن، می‌تواند پاسخی به بحران آب و هوا باشد؟