تورم مسکن از سال ۶٨ تا پایان ٩١: ١٣هزار و ٧٠٠ درصد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بازار مسکن

تعداد مطالب: 22

چه طور یک رهبر رادیکال در حزب کارگر به قدرت رسید؟

چه طور یک رهبر رادیکال در حزب کارگر به قدرت رسید؟

جرمی کوربین، در کمتر از یک ماهی که به رهبری حزب کارگر انگلیس رسیده، صحنه سیاسی این کشور را تغییر داده است. چه عواملی کوربین را به قدرت رساندند؟ قدرت‌گیری کوربین چه معنایی برای آینده سیاسی انگلیس دارد؟