یک شرکت فرانسوی برای وا داشتن کارکنانش به استعفا آن‌ها را آزار می‌داد