skip to Main Content
مسجدجامعی می‌گوید برای روشن‌شدن ابهامات جادثه پلاسکو کمیته باید حقیقت‌یاب تشکیل شود
توبیخ آتش‌نشانان به جای پاسخ به مطالبات
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
مسجدجامعی می‌گوید دو شائبه در زمان تخلیه پلاسکو وجود دارد یا اینکه دستور تخلیه صادر شده را شخص دیگری نقض کرده و یا اینکه وسایل ارتباطی به اندازه کافی وجود نداشته که هر دو نشانه‌ای از ضعف مدیریت است. در ضمن به جای پاسخ به آتش‌نشانان آنها با توبیخ و جابجایی ناخواسته مواجه شده‌اند.
بیشتر بخوانید
با وجود ارائه گزارش کمیته فنی شورای شهر تهران
ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درباره پلاسکو ارائه شد ما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗