کوچکی بودجه‌های دولتی در برابر بزرگی بحران محیط زیست

کوچکی بودجه‌های دولتی در برابر بزرگی بحران محیط زیست

بر اساس مطالعات موسسه آینده‌پژوهی «آینده‌بان» بحران تامین آب، بعد از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی دومین مسئله ایران در سال ۹۶ بود. بحران ریزگردها هم از بین ۱۰۰مسئله اصلی ایران در این سال در جایگاه هفتم قرار داشت. بر اساس این مطالعه پیامدهای بحران آب در جایگاه هشتم و...

Send this to a friend