skip to Main Content
نظارت پزشکی: چرا نباید افسردگی را به عدم تعادل شیمیایی تقلیل داد
۵ آبان ۱۳۹۵
پس از تفکر زیاد فهمیدم شیوه‌ای که باید در مواجهه با افسردگی پیش بگیرم، در این مورد بخصوص، نه از طریق فرونشاندن نشانه‌هایش با دارو، و نه هیچ شیوه‌ای برای تغییر مسیر تمرکز و توجه، بلکه با درگیر شدن با محرک‌های افسردگی است. آن‌چه نیاز داشتم آگاهی سیاسی بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗