آرشیو یادداشت‌های

حمیدرضا واشقانی فراهانی

زنجیرهای ما، پیش از ما درهم‌ می‌شکنند

زنجیرهای ما، پیش از ما درهم‌ می‌شکنند

زندان حاداریم، اسرائیل  طی ۱۵ سال سر کردن در زندان‌های اسرائیل، هم شاهد و هم قربانی مجموعه‌ [اقدامات] غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری اسرائیل با زندانیان فلسطینی بوده‌ام. بعد از این که از تمام گزینه‌های موجود ناامید شدم، به این نتیجه رسیدم که جز اعتصاب غذا...