skip to Main Content
درباره مرگ و زندگی افراد دارای آسپرگر در جامعه سالم‌ها
قرنطینه دائمی
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
تجربه قرنطینه خانگی، محدودیت‌ها در رفت و آمد و ...، تجربه مشترک عمومی‌ای شده است. تجربه‌ای که افراد را به هم نزدیک کرده است. اما آیا این نزدیکی به معنای پذیرش کسانی که پیش از این نیز محدود بوده‌اند نیز هست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗