۸۷ ادعای غلط ترامپ تنها در یک هفته

آرشیو یادداشت‌های

میدان

تعداد مطالب: 96

نگاهی از نزدیک به زیست تبعیدیان توده‌ای

نگاهی از نزدیک به زیست تبعیدیان توده‌ای

نامه‌های احمد قاسمی به همسرش اعظم صارمی در نوع خود یگانه است. این نامه‌ها بیانگر امید و آرزو، رنج و اندوه و مردی به همسرش است که روزگاری در شکل بخشیدن به جریان چپ ایران نقشی انکارناپذیر داشته است.