سوختن گاومیش‌ها در آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم

سوختن گاومیش‌ها در آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم