خصوصی‌سازی؛ مانع مستقیم راه آزادی

مهم‌ترین پرسشی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، این است که خصوصی‌سازی از اساس کدام پروژه را دنبال می‌کند؟ و اگر این پروژه همان انباشت سرمایه به نفع اقلیت است که از میانه دهه ۷۰ آغاز شده است، چه ویژگی‌هایی … ادامه خواندن خصوصی‌سازی؛ مانع مستقیم راه آزادی